czynniki wpływają na ostateczną wartość renty odroczonej

Jakie czynniki wpływają na ostateczną wartość renty odroczonej?

Renta odroczona to instytucja, która oferuje ubezpieczonemu świadczenie wypłacane dożywotnio, a także jednorazowe świadczenie pośmiertne wypłacane uposażonemu. Istnieje wiele kontrowersji prawnych związanych z nieuczciwymi praktykami po stronie PZU. Jaka jest charakterystyka tego problemu i jakie czynniki wpływające na wartość renty odroczonej biorą pod uwagę sądy podczas wydawania orzeczeń?

Renta odroczona PZU – charakterystyka

Renta odroczona to rodzaj polisy oferowanej przez PZU, która cieszyła się dużym powodzeniem głównie w latach 70-tych i 80-tych XX wieku. Instytucja ta miała polegać na comiesięcznym wypłacaniu składek osobie ubezpieczonej. Jednak świadczenie to miało charakter płatności odroczonej. Z kolei po śmierci ubezpieczonego, PZU miało wypłacić osobie uposażonej kwotę o wartości wpłaconych dotychczas składek. Wiele osób poniosło rażące straty w związku z tą instytucją. Wynikają one z problemów związanych z waloryzacją świadczenia, a także ze stosowania przez ubezpieczalnią niedozwolonych postanowień umownych, które narażały klientów na poniesienie szkody. Zgodnie z art. 385(1) k.c. postanowienia, które zostały uzgodnione jednostronnie i konsument nie miał na nie wpływu, nie wiążą go, o ile kształtują jego sytuację w sposób rażąco naruszający jego interesy. Jest to trudna sytuacja, w której najlepszym pomysłem wydaje się zwrócenie do radcy prawnego, który pomoże w dochodzeniu roszczeń.

Nieuczciwe praktyki związane z instytucją renty odroczonej

Problemem związanym z rentą odroczoną jest to, jak formułowano umowy, które podpisywali klienci. W umowach zawarte były klauzule wyłączające odpowiedzialność ubezpieczalni w licznych sytuacjach. Umowy konstruowano ze szkodą dla konsumenta, a świadczenia były wypłacane w znacznie niższej kwocie niż ta, którą zakładano w chwili powstania stosunku ubezpieczeniowego. Wartość świadczeń była błędnie wyliczana, a waloryzacja świadczeń, której obowiązek na PZU wynika z art.358(1) KC nie przebiegała prawidłowo.

Jakie są czynniki wpływające na wartość renty odroczonej?

Orzeczenia sądów jasno wskazują, jakie są czynniki wpływające na wartość renty odroczonej. Przede wszystkim, ryzyko inflacji nie powinno być rozdzielane po równo. PZU jest jednym z najsilniejszych podmiotów na całym polskim rynku ubezpieczeniowym. W związku z tym sugerowane proporcje, które można odnaleźć w orzeczeniach często rozkładają się 60% do 40%, a nawet 80% do 20%. Sądy najczęściej stosowały waloryzowanie z uwzględnieniem oprocentowania umownego oraz zwaloryzownie renty w odniesieniu do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W postępowaniach uznawano interes ubezpieczonego za priorytet. Praktyka orzecznicza wskazuje, że warto udać się do Kancelarii Radcy Prawnego i walczyć o waloryzację kwoty zgodną z zasadami współżycia społecznego.

Kancelaria Ruskowiak oferuje pomoc prawną w zakresie rent odroczonych. Warto skorzystać z usług wykwalifikowanego specjalisty, który będzie w stanie udzielić rzetelnego doradztwa. Choć straty związane z rentą odroczoną mogą być stosunkowo duże, istnieje duża szansa na możliwość odzyskania należnych środków finansowych.