Renta odroczona PZU

Renta odroczona PZU – jak uzyskać należne świadczenia?

Renta odroczona okazała się świadczeniem wysoce niekorzystnym dla konsumentów. Wypłacane środki finansowe okazały się rażąco niskie ze względu na istotną zmianę siły nabywczej pieniądza. Czy jest możliwe uzyskanie należnego świadczenia i jak to zrobić?

Renta odroczona – PZU w latach 70. i 80.

Renta odroczona jest polisą ubezpieczeniową, którą w czasie PRL-u zawierano z Państwowym Zakładem Ubezpieczeń. Ich przedmiotem miały być wypłaty uposażonym świadczenia w wysokości wpłaconych dotychczas składek, po śmierci osoby, która była ubezpieczona. Obecnie PZU wyznaczając wysokość świadczenia, które jest należne osobie uposażonej, stosuje przelicznik  wyznaczony w oparciu o ustawę z 07 lipca 1994 o denominacji złotego. Skutkuje to znaczącym poszkodowaniem osoby uprawnionej. Świadczenia są rażąco zmniejszane, a ryzyko ponoszone jest jedynie przez konsumenta, który jest słabszą stroną stosunku prawnego. Cała sytuacja znacznie narusza dobre obyczaje i jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Osoba fizyczna korzystająca z usług PZU działała w zaufaniu do instytucji państwowej. Z tego faktu wynika, że większą odpowiedzialność powinien ponosić właśnie usługodawca.

Renta odroczona w świetle ustawy Kodeks Cywilny

Renta odroczona to instytucja, która wiąże się ze znacznym poszkodowaniem interesu osoby fizycznej. Jest to sytuacja, w której powinna nastąpić waloryzacja. Zgodnie z nią w przypadku zmiany siły nabywczej pieniądza, uprawnieniem wierzyciela jest wymaganie od dłużnika sumy będącej równowartością wierzytelności z chwili jej powstania.

Art. 3851 k.c. jasno wskazuje, że w polskim prawie cywilnym obowiązuje zasada nominalizmu, a przesłanką waloryzacji sądowej jest wystąpienie widocznej zmiany siły pieniądza. Waloryzację można zastosować jedynie w przypadku świadczeń pieniężnych i z dbałością o dostosowanie się do zasad współżycia społecznego. Inflacja, która dotknęła osoby uprawnione z tytułu renty odroczonej, naraziła je na znaczące straty. Orzeczenia sądów powszechnych potwierdzają, że możliwe jest na gruncie tego artykułu dochodzenie swoich roszczeń, co warto zrobić korzystając z pomocy kancelarii Ruskowiak.

Jak uzyskać należne świadczenie?

Jedynym sposobem, który umożliwi uzyskanie należnego świadczenia, jest wystąpienie na drogę sądową. Praktyka sądów wskazuje, że roszczenie o podwyższenie należnej sumy jest zasadne, dlatego warto podjąć wysiłek w celu dochodzenia uzyskania należnych pieniędzy. Praktyka, którą zastosował ZUS, jest jednoznacznie nieuczciwa. Sądy podkreślają, że waloryzacja – zarówno sądowa, jak i umowna – jest możliwa. Decydując się na wniesienie powództwa do sądu, warto skorzystać z usług Kancelarii Radcy Prawnego. Doświadczony radca prawny z pewnością będzie w stanie skutecznie domagać się zaspokojenia potrzeb swojego klienta. Dzięki wystąpieniu na drogę sądową możliwe jest uzyskanie sumy pieniężnej o wartości większej niż nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Wierzyciel uprawniony do uzyskania świadczenia z tytułu renty odroczonej może znajdować się w niekorzystnej sytuacji. Jednak orzecznictwo potwierdza, że z pomocą doświadczonego prawnika możliwe jest uzyskanie należnej, zwaloryzowanej sumy – a nie tej, której wysokość wyznaczono na podstawie ustawy o denominacji złotego z 07 lipca 1994.