Dziedziczenie środków z renty odroczonej

Renta odroczona to instytucja, która cieszyła się popularnością w latach 70. i 80. XX wieku. Problemy pojawiły się po nastąpieniu hiperinflacji i denominacji złotego. W związku z tymi zjawiskami wiele osób utraciło swoje pieniądze, a w sądach pojawiły się tysiące pozwów i żądań o waloryzację świadczeń. Jak wygląda kwestia dziedziczenia środków z tytułu renty odroczonej?

Czym jest renta odroczona

Umowa renty odroczonej miała zagwarantować uposażonemu wypłatę sumy równej wpłaconych przez ubezpieczonego składek. Najczęściej środki należały się dzieciom lub małżonkom. Problem pojawił się w momencie, w którym nastąpiło zjawisko hiperinflacji. Pieniądz stracił swoją wartość, a należne środki z renty odroczonej stały się niewspółmiernie niskie. Z tego powodu wiele osób zaczęło korzystać z pomocy radcy prawnego i występować ze swoimi roszczeniami na drogę sądową. Orzecznictwo pokazało, że sądy wydają wyroki na rzecz ubezpieczonych i uposażonych – przyjmują adekwatne mierniki waloryzacji i przyjmują rozsądne rozłożenie ryzyka utraty wartości pieniądza.

Środki z renty odroczonej po śmierci

W momencie śmierci osoby ubezpieczonej, równowartość wpłaconych przez niego składek staje się należna uposażonemu. Wszelkie środki wpłacone na konto ubezpieczalni przed śmiercią ubezpieczonego, stanowią wierzytelność spadkodawcy. Co to oznacza? Jest to majątek, który wchodzi w skład spadku na zasadach ogólnych, a spadkobiercy mogą żądać wypłaty pieniędzy – w razie potrzeby, z pomocą prawną, jaką oferuje Kancelaria Radcy Prawnego.

Problem pojawia się dopiero w kwestii dochodzenia waloryzacji należnego świadczenia. Wyrok w tym zakresie został wydany przez Sąd Najwyższy 19 października 2018 r., w sprawie o sygnaturze akt III CZP 29/18.  Zgodnie z orzeczeniem, prawo żądania zmiany wysokości świadczeń pieniężnych na podstawie art. 3581 § 3 Ustawy kodeks cywilny, nie wchodzi do spadku nawet wtedy, gdy powództwo wytoczył sam spadkodawca przed śmiercią.

Dziedziczenie roszczenia gdy powództwo wytoczył spadkodawca

Roszczenie o waloryzację ma charakter ściśle związany z osobą zmarłego. W związku z tym nie podlega dziedziczeniu. Samo roszczenie o zapłatę renty wygasa w momencie śmierci uprawnionego, a tym samym nie można dziedziczyć uprawnienia do żądania waloryzacji z tej już wygasłej renty.

Dziedziczenie renty odroczonej – a w zasadzie prawa do jej waloryzacji jest niemożliwe. W doktrynie można jednak znaleźć zdania porównujące tę sytuację do tej wskazanej w art. 445 § 3 k.c., która mówi o dziedziczeniu  roszczenia o zadośćuczynienie. Jednak należy wskazać, że jest to przepis szczególny. Potwierdza on to, że brak regulacji w sprawie roszczenia związanego z rentą podkreśla brak podstaw do opowiedzenia się za dziedzicznością takiej sytuacji prawnej.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości związane z instytucją renty odroczonej, skorzystaj z pomocy prawnej, jaką oferuje Kancelaria Ruskowiak.