Ochrona praw konsumenta, a umowy o polisolokatę

Mianem polisolokat określane są ubezpieczenia inwestycyjne, będące kłopotliwymi produktami zawierającymi liczne mechanizmy, niezrozumiałe dla konsumenta. Dane udostępnione przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wskazuję, że aż 5 milionów Polaków zdecydowało się na ulokowanie swoich pieniędzy na polisolokacie. Czym tak naprawdę jest połączenie lokaty i polisy? Jak ten instrument prezentuje się w świetle praw konsumenta?

Połączenie lokaty i polisy – charakterystyka

Polisolokata jest ubezpieczeniem na życie połączonym z funduszem kapitałowym. Należy wskazać, że jest to ubezpieczenie o charakterze osobowym, które stanowi połączenie funkcji inwestycyjnej z ochronną. Część składki ma stanowić zabezpieczenie środków, wypłacanych w przypadku zdarzeń określonych w umowie (z reguły dożycie określonego wieku lub śmierć). Z kolei pozostała suma jest inwestowana.

Jedną z charakterystycznych, problematycznych kwestii jest utrata środków (tzw. opłata likwidacyjna) w związku z odstąpieniem przed końcem umowy. Kłopoty mogą wynikać także z klauzul abuzywnych (których problematyka jest uregulowana w art. 385 Kodeksu Cywilnego) zawartych w umowie przez przedsiębiorców oferujących polisolokaty, a także z naruszania praw konsumenta do uzyskiwania wyczerpujących i zgodnych z prawdą informacji. Wszystko to powoduje problemy, które w efekcie mogą prowadzić do potrzeby skorzystania z pomocy radcy prawnego.

UOKIK w sprawie umów o polisolokaty

Prezes UOKIK uznając, że konieczne jest podjęcie działań mających na celu ochronę interesu publicznego w związku z polisolokatami, wydał w 2018 swoje stanowisko w sprawie o sygn. akt I C 892/18 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim. Podkreślił, że niedozwolone postanowienia umowne znajdujące się w umowach o polisolokaty są bezskuteczne od samego początku zawarcia umowy.

Fakt pobierania przez zakład ubezpieczeń opłat za wykup w przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym  uznany został za niedopuszczalny. Prezes podkreślił, że jest to praktyka naruszająca zbiorowe interesy konsumentów i stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.  Nie tylko prezes UOKIK dostrzega nieprawidłowości związane z umowami o polisolokaty. Również Rzecznik Finansowy w raporcie z 2016 roku wskazał, że przepisy prawne poświęcone umowie ubezpieczenia na życie nie dają podstawy do obciążenia ubezpieczającego, który umowę wypowiada, żadnymi opłatami. W art. 830 § 1 Kodeksu cywilnego jednoznacznie wyrażono, że ubezpieczający może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia osobowego z zachowaniem terminu określonego w umowie.

Problem z polisolokatą – gdzie zwrócić się o pomoc?

Kancelaria Radcy Prawnego to miejsce, w którym można uzyskać profesjonalną pomoc w zakresie dochodzenia swoich roszczeń w zakresie polisolokat. Warto jednak znać wszystkie środki ochrony, którymi dysponuje każdy konsument. Pierwszym krokiem jest złożenie reklamacji do podmiotu, z którym konsument podpisał umowę. Zawsze warto też skorzystać z porady prawnej. Doradztwo w tym zakresie oferuje Kancelaria Ruskowiak. Rozwiązania są proponowane też w ramach krajowego systemu ochrony konsumentów – każdy może zwrócić się do Rzecznika Ubezpieczonych, Powiatowego Rzecznika Konsumentów, czy Stowarzyszenia Konsumentów Polskich. Dalsze kroki to mediacja i wystąpienie na drogę sądową.

Warto pamiętać o tym, że orzecznictwo sądowe potwierdza możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową o polisolokatę. Warto zwrócić się po poradę do radcy prawnego i walczyć o swoje pieniądze.