Prowadzenie procesów sądowych

Prowadzenie procesów sądowych – co to oznacza?

Niektóre problemy, nawet te na pozór błahe, rozwijają się do tego stopnia, że jedyną drogą do ich rozwiązania staje się ścieżka postępowania sądowego. Ale jak tak naprawdę wygląda prowadzenie procesów sądowych?

Sprawa sądowa

Właściwa sprawa sądowa rozpoczyna się dopiero w momencie, gdy do pozwanego zostanie doręczony pozew. Jak się jednak okazuje, największe znaczenie (na przykład pod względem przedawnienia) ma nie data dostarczenia dokumentu, a data wysłania go. Oznacza to, że braną pod uwagę datą jest ta, kiedy to pozew został nadany w poczcie listem poleconym. Dla wielu osób zaskakujący okazuje się jednak fakt, iż najistotniejsza praca adwokata ma miejsce jeszcze przed wysłaniem dokumentu do pozwanego. Dlaczego? Ponieważ to właśnie przed skonstruowaniem wniosku musi on dokładnie zapoznać się z dowodami dostarczonymi przez Klienta i ustalić dokładny plan działania. Podobnie wygląda to w momencie, gdy to osoba pozwana jest Klientem – wtedy rzecz jasna nie konstruuje się wniosku, a ustala możliwe scenariusze i opracowuje linię obrony.

Proces sądowy – najważniejsze informacje

Zanim dojdzie do procesu sądowego następuje próba polubownego rozwiązania sprawy. W efekcie może dojść do podpisania ugody i ustalenia odpowiednich dla dwóch stron warunków rozwiązania problemu. Jeśli jednak mediacje nie przyniosą oczekiwanych efektów, konieczne jest wniesienie pozwu do sądu. Pozwany ma na tym etapie prawo do obrony przed żądaniem pozwu poprzez złożenie odpowiedzi na dostarczony do niego dokument. Jeśli jednak sprawa sądowa się rozpocznie, dochodzi do reprezentacji stron przed sądem oraz prowadzenia postępowania dowodowego, w którym dopuszcza się powoływanie dowodów z zeznań świadków, stron, dokumentów, zapisów magnetofonowych, czy opinii biegłych. Trzecim etapem procesu sądowego jest wyrokowanie. Po nim, zgodnie z zasadą dwuinstancyjności postępowania, może dojść do postępowania odwoławczego, które również kończy się wydaniem wyroku.

Prowadzenie procesów sądowych – co obejmuje?

Prowadzenie procesów sądowych jest bardzo złożonym zagadnieniem. Jak już bowiem wspomniano, praca pełnomocnika nie opiera się jedynie na uczestniczeniu w sprawie. Szalenie istotna jest wszechstronna analiza stanu procesu oraz dobór indywidualnych, właściwych dla konkretnej sprawy rozwiązań. Konieczne jest również staranne przygotowanie Klienta do sprawy (zarówno w momencie, gdy jest powodem, jak i wtedy, gdy to on jest pozwany), jak i ustalenie scenariusza działania. Zadaniem pełnomocnika jest również odpowiednie przeprowadzenie próby uniknięcia procesu poprzez wcześniej opisaną próbę doprowadzenia do ugody. Prowadzenie procesów sądowych opiera się również na pomocy w konstruowaniu wniosku – należy w nim uwzględnić przemyślane żądania, zrozumiałe uzasadnienia i jasno przedstawiony materiał dowodowy. Ostatnim już, ale bardzo ważnym zadaniem pełnomocnika jest rzecz jasna reprezentacja Klienta przed sądami wszystkich instancji,  tym również przed Sądem Najwyższym.

Każdy element procesu sądowego ma kluczowe znaczenie dla jego rozwiązania. Z reguły nie warto więc przechodzić przez to samemu – zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy profesjonalnego radcy prawnego. Jeśli szukasz kogoś, kto pomoże Ci w osiągnięciu możliwie jak najlepszych rezultatów w sprawie, zgłoś się do Kancelarii Radcy Prawnego Roberta Ruskowiaka.