Jakie wyróżniamy spółki prawa handlowego?

Osobowe spółki prawa handlowego – różnice

Spółki osobowe są oczywiście tworzone w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Ich podział jest określony w ustawie będącej częścią Kodeksu Spółek Handlowych – wyróżnia się spółki jawne, partnerskie, komandytowe oraz komandytowo-akcyjne.

Spółki osobowe prawa handlowego

Aby w ogóle mówić o podziale spółek osobowych i o różnicach między nimi, warto zapoznać się z ich głównymi założeniami. Opierają się bowiem na wzajemnym zaufaniu i osobistym zaangażowaniu wspólników w określoną działalność. Tworzą ją minimum dwie osoby, które reprezentują i prowadzą sprawy spółki. Solidarnie odpowiadają za jej zobowiązania całym swoim majątkiem, a nie tylko wniesionym wkładem. Wspólników obowiązuje podatek od osób fizycznych, a spółki osobowe nie mają osobowości prawnej. W takim razie kiedy rozpoczynają funkcjonowanie? W chwili wpisania do KRS-u! Należy jednak pamiętać, że działają jako “ułomne osoby prawne”, a status ten nie zmienia się przez cały okres istnienia spółki. Zgodnie z prawem handlowym, pomimo braku osobowości prawnej, posiadają zdolność prawną – mogą więc we własnym imieniu nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, a nawet pozywać i być pozywane.

Poznaj charakterystykę spółek osobowych oraz różnice między nimi

Zastanawiasz się, czym różnią się od siebie poszczególne rodzaje spółek? Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje, które przybliżą Ci sposób działania każdej z nich.

Spółka jawna to spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą i nie jest jednocześnie inną spółką handlową. Taka forma współpracy to świetne rozwiązanie dla wspólników, którzy pracują w jednej branży i wykonują działalność o niewielkim stopniu ryzyka. Charakteryzuje się niskimi kosztami utrzymania oraz możliwością prowadzenia prostej księgowości i pokrywania zobowiązań majątkiem spółki. Przepisy nie określają minimalnej ani maksymalnej wartości wkładów pieniężnych i niepieniężnych wspólników, którzy mają równy udział w zyskach i stratach.

Spółkę partnerską mogą założyć co najmniej dwie osoby fizyczne, które są uprawnione do wykonywania wolnych zawodów, takich jak na przykład adwokat, architekt, fizjoterapeuta, lekarz, czy też tłumacz przysięgły. Taka forma współpracy daje ogromne możliwości związane z świadczeniem usług wspólnie z innymi osobami, ponieważ może być zawiązana w celu wykonywania więcej niż jednego wolnego zawodu. Podobnie jak w przypadku spółki jawnej, wniesiony wkład może mieć dowolną wartość i rodzaj, natomiast odpowiedzialność partnera jest w tym przypadku ograniczona.

Spółka komandytowa jest dobrą formą prowadzenia działalności dla wspólników, którzy chcą pełnić nieco inne role. Jeden z nich w pełni angażuje się w działalność spółki, natomiast drugi zapewnia wkład finansowy. Odpowiedzialność komplementariusza jest nieograniczona, a komandytariusza – ograniczona. Umowa jest w tym przypadku zawierana w formie aktu notarialnego, a nie umowy pisemnej pod rygorem nieważności (tak, jak to było w przypadku dwóch poprzednich rodzajów spółek.

Spółka komandytowo-akcyjna różni się tym od pozostałych, że jej minimalna wartość kapitału zakładowego jest określona i wynosi 50 tys. zł. Jeden ze wspólników jest w tym przypadku komplementariuszem, który odpowiada bez ograniczeń, a drugi funkcjonuje jako akcjonariusz.

Kwestia osobowych spółek prawa handlowego jest bardzo rozległa i wymaga sporej wiedzy. Nasza kancelaria z chęcią udzieli Ci wskazówek w dziedzinach prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – nieważne, czy będzie chodziło o zawieranie umów, czy też o pomoc w porządkowaniu i załatwianiu wszelkich formalności związanych z działalnością.