szkody rolnicze

Szkody rolnicze – jak dostać odszkodowanie?

Jedynym źródłem utrzymania większości rolników jest to, czym obdarzy ich ziemia. Jak jednak wiadomo, w ostatnim czasie pojawia się na ich drodze coraz więcej przeciwności losu, a szkody rolnicze są niemal na porządku dziennym. Jak zatem uzyskać odszkodowanie za tego typu sytuacje?

Szkody rolnicze, czyli jakie?

Szkodami rolniczymi są te uszkodzenia, które zostały spowodowane suszą, gradem, deszczem nawalnym, ujemnymi skutkami przezimowania, przymrozkami wiosennymi, powodzią, huraganem, piorunem, osunięciem się ziemi, czy lawiną. Wszystkie z wymienionych przypadków można zaliczyć do jednej grupy, a mianowicie do szkód wywołanych przez niekorzystne warunki atmosferyczne. Szkodami rolniczymi są jednak również te szkody, które wynikają z działalności konkretnych gatunków zwierząt na danym obszarze – szczególnie często zgłaszanymi w ostatnim czasie problemami są te wynikające z obecności dzików.

Zgłoś szkodę rolniczą

Zgłoszenie szkody rolniczej musi być dokonane przez właściciela lub posiadacza gruntu, na którym wspomniana szkoda powstała. Musi on zgłosić ją w formie pisemnej w terminie trzech dni od dnia jej stwierdzenia. Czas ten jest wydłużony do 14 dni w przypadku sadów. Każde takie zgłoszenie musi być przyjęte przez zarządcę lub dzierżawcę obwodu. Jest on również zobowiązany do prowadzenia ewidencji wszystkich tego typu zgłoszeń.

Odszkodowania dla rolników

Pierwszym i najważniejszym krokiem, aby odszkodowanie mogło zostać wypłacone jest dokonanie oględzin terenu. Są one wykonywane przez upoważnionych przedstawicieli dzierżawcy lub zarządcy obwodu w obecności poszkodowanego lub jego pełnomocnika. Poszkodowany musi zostać powiadomiony o planowanym terminie oględzin nie później niż na dwa dni przed ich dokonaniem. Odstępstwa od tej reguły są możliwe, jednak jedynie za porozumieniem stron. Warto mieć również świadomość, że nieobecność zawiadomionego w terminie ustalonych oględzin nie wstrzymuje zaplanowanych działań – analiza powstałych szkód odbędzie się mimo to. Z oględzin i wszystkich kolejnych, koniecznych kroków jest sporządzany protokół będący podstawą do późniejszego wyliczania wysokości odszkodowania. Poszkodowany może, rzecz jasna, wnieść do dokumentu zastrzeżenia. Jak zatem ustalana jest wysokość odszkodowania? Ustala się ją mnożąc rozmiar szkody przez cenę skupu danego artykułu rolnego. Jeśli nie jest prowadzony skup towaru, który został objęty szkodą, wysokość odszkodowania jest ustalana na podstawie mnożenia rozmiaru szkody przez cenę rynkową z danego obszaru oraz z dnia ostatecznego szacowania wielkości szkody.

Z racji tego, iż szkody rolnicze z roku na rok są coraz częstsze, odszkodowania również są wypłacane zdecydowanie częściej. Warto mieć jednak świadomość, jakie kroki należy podjąć, by mieć szansę na uzyskanie należytych środków.