renta odroczona PZU

Czy renta odroczona może być alternatywą dla tradycyjnych produktów emerytalnych?

Renty odroczone były dla wielu osób w latach 70. XX wieku instytucją, która wydawała się niezwykle korzystna. Jednak mające miejsce procesy hiperinflacji i denominacji skomplikowały proces wypłacania świadczeń osobom uposażonym. Czym tak naprawdę jest instytucja renty odroczonej, jakie jest jej znaczenie dzisiaj i czy stanowi atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych produktów emerytalnych?

Czym jest renta odroczona?

Renta odroczona jest jednym z rodzajów polis ubezpieczeniowych, które zawierano w latach 70. i 80. XX wieku. Wszystko wskazywało na atrakcyjność tego produktu emerytalnego. Polegał on na zobowiązaniu PZU do wypłacenia z tytułu renty dwóch odrębnych świadczeń. Pierwsze z nich miało być comiesięcznie wypłacane ubezpieczonemu. Z kolei jednorazowa suma należna była uposażonemu po śmierci osoby ubezpieczonej z tytułu renty odroczonej. Jednak niestety w związku z hiperinflacją, siłą nabywczą pieniądza i denominacji złotego środki zgromadzone na polisach rent odroczonych gwałtownie stopniały. Osoby, które zdecydowały się na skorzystanie z tego funduszu zostały narażone na ogromne straty.

Renta odroczona PZU – od czego zależy jej wysokość?

PZU ustalając wysokość świadczenia, które jest należne uposażonemu, stosuje wysoce nierealny przelicznik. Czynniki wpływające na wysokość renty odroczonej, brane pod uwagę przez ubezpieczalnię sprawiają, że kilkudziesięciotysięczne składki przekształcają się w kilkutysięczną sumę oferowaną osobie uposażonej. Jest to wysoce nieuczciwa praktyka, a wszelkie zachowania PZU związane z produktem, jakim jest renta odroczona, świadczą o tym, że nie jest to opłacalny produkt emerytalny. Umowy są niezwykle skomplikowane, obejmują ukryte koszty, a dodatkowo wiążą się z absolutnym brakiem elastyczności. Ubezpieczonemu nie jest też zapewnione rzeczywiste bezpieczeństwo prawne i finansowe. Aktualnie na drodze polubownej praktycznie niemożliwe jest uzyskanie od PZU sumy o należnej wartości. Jedynym skutecznym rozwiązaniem wydaje się skorzystanie z usług radcy prawnego i wejście na drogę sądową. Usługi w tym zakresie oferuje m.in. Kancelaria Ruskowiak.

Problemy związane z wypłatą renty odroczonej

Renta odroczona, nazywana inaczej umową ubezpieczenia na życie związana jest z funduszem kapitałowym, składa się z części ochronnej oraz oszczędnościowej. Decydując się na wejście na drogę sądową w celu uzyskania należnych środków, konieczne jest powołanie się na art. 358(1) Kodeksu Cywilnego, który  wysławia zasadę waloryzacji. Zgodnie z nią sąd może zmienić wysokość lub sposób spełnienia świadczenia pieniężnego. Musi przy tym uwzględnić zasady współżycia społecznego i interesy stron. PZU uznawane jest za stronę silniejszą, a w związku z tym z reguły orzeczenia wydawane są na korzyść uposażonych z tytułu renty odroczonej, którzy są słabszą stroną umowy. Aby uzyskać oczekiwany wyrok, warto skorzystać z pomocy, którą oferuje Kancelaria Radcy Prawnego.

Renta odroczona jest produktem, który naraził ubezpieczonych i uposażonych z jej tytułu na dotkliwe straty. Zdecydowanie nie stanowi atrakcyjnej alternatywy dla tradycyjnych produktów emerytalnych.