Zadośćuczynienie a odszkodowanie – czym się różnią

Zadośćuczynienie i odszkodowanie to często pojęcia, które stosuje się wymiennie. Jednak niewiele osób zdaje sobie sprawę, że jest to błąd. Czym się różnią wskazane formy dochodzenia odszkodowania?

Czym jest odszkodowanie?

Zacznijmy od tego czym w ogóle jest odszkodowanie. Wskazane rozwiązanie ma na celu w sposób finansowy naprawić szkodę zewnętrzną, czyli obejmuje ona wszelkie koszty związane właśnie z nieprzewidzianą sytuacją. Jako szkodę tutaj rozumie się uszczerbek, jakiego doznała osoba w posiadanych przez nią dobrach, które są chronione przez przepisy prawa.  Wyróżnia się tutaj dwa rodzaje odszkodowań:

  • odszkodowanie majątkowe,
  • odszkodowanie za szkody na osobie (odszkodowanie może to obejmować zarówno sytuacje, gdy bezpośrednio my doznaliście uszkodzenia ciała, a w związku z tym strat, lecz dochodzić można go również w okolicznościach pogorszenia się sytuacji materialnej na skutek śmierci bliskiej osoby).

Od czego zależy wysokość zasądzonego nam odszkodowania? Wszystko związane jest z zaistniałym problemem. Ważną rolę odgrywają tutaj to, jak od czasu zdarzenia pogorszyła się nasza sytuacja życiowa, przez na przykład utratę źródła utrzymania, poniesione koszty leczenia czy dojazdy do specjalistów.

Co pokrywa odszkodowanie?

Żeby odszkodowanie zostało wypłacone konieczne jest spełnienie określonych warunków. Mowa tutaj o wspomnianym już powstaniu szkody, lecz również można wskazać wystąpienie związku przyczynowo-skutkowego, które daje gwarancję tego, że zaistniała sytuacja rzeczywiście doprowadziła do problemów. Jako trzecią przesłankę do domagania się odszkodowania wskazuje się wystąpienie zdarzenia, które zgodnie z zapisami prawa musi zostać naprawione przez osobę, która jest za nie odpowiedzialna. W ramach odszkodowania otrzymuje się kompensatę finansową zarówno za szkody, które zaistniały, lecz również za ewentualne korzyści, których dana osoba nie osiągnęła właśnie na skutek wystąpienia konkretnej sytuacji, np. odszkodowanie może zostać zasądzone w przypadku, gdy w związku z wypadkiem poszkodowany nie mógł dotrzeć na ważne spotkanie biznesowe.

Kiedy starać się o zadośćuczynienie?

Z kolei zadośćuczynienie zrekompensować ma zaistniałe szkody niematerialne. Otrzymać można je wskutek zajścia uszczerbku na zdrowiu, wyrządzania krzywdy psychicznej lub fizycznej lub też w przypadku śmierci poszkodowanego, jego rodzina może starać się o zadośćuczynienie w związku z poniesioną stratą. Aby zadośćuczynienie zostało zasądzone konieczne jest odpowiednie udokumentowanie krzywd, jakich dana osoba doznała i udowodnienie, że są one wynikiem właśnie określonej sytuacji W przypadku ustalania wysokości zadośćuczynienia pod  uwagę brana jest trwałość następstw zdarzenia, jego konsekwencje. Gdy próbujemy otrzymać zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby istotna rolę odgrywa między innymi stopień pokrewieństwa